sed: Can't open /usr/web/plan9/sources.html --rw-rw-rw- stevesimon sys 19 Feb 21 2017 email --rw-rw-r-- stevesimon sys 44 Feb 21 2017 files --rw-rw-r-- stevesimon sys 0 Feb 21 2017 notes --rw-rw-r-- stevesimon sys 258 Feb 21 2017 readme --rw-rw-r-- stevesimon sys 7064 Feb 21 2017 sed --rw-rw-r-- stevesimon sys 26944 Feb 21 2017 sed.c --rw-rw-r-- stevesimon sys 26850 Feb 21 2017 sed.c.orig --rw-rw-r-- stevesimon sys 6973 Feb 21 2017 sed.orig sed: Can't open /usr/web/plan9/sources.html